OM ALLE BOLIGER I EUROPA ISOLERES, KAN ENERGIBEHOVET TIL ROMOPPVARMING REDUSERES MED 44 %

By Annika Gillholm
januar 30, 2023

En ny rapport viser at man ved å forbedre isolasjonen i alle eksisterende boliger kan oppnå en betydelig forbedring av EUs energisikkerhet og samtidig nå EUs plan om nullutslipp innen 2050 ved at energibehovet tilknyttet romoppvarming i bygg kuttes med 44 % sammenlignet med 2020.

Rapporten som er laget av Building Performance Institute Europe (BPIE) i partnerskap med Knauf Insulation, presenterer funn fra forskningsmodeller som viser hvordan det er mulig å oppnå energibesparelser på opptil 777 TWt – det tilsvarer strømforbruket til Tyskland og Spania til sammen – ved å gjennomføre en total rehabilitering av EUs boligbygg.

Knauf Insulations Group Chief Operating Officer og Deputy CEO, David Ducarme, sier: «Invasjonen av Ukraina har vist oss hvor sårbart Europas energisystem er og framskyndet behovet for den dristige, transformerende og robuste løsningen som anbefales i denne rapporten.»

«Noe så enkelt som å isolere alle boliger i Europa gjør at vi kan redusere energibehovet tilknyttet romoppvarming med 44 %. Denne rapporten viser hvilken gyllen mulighet vi i Europa nå har til å sikre vår energiuavhengighet og samtidig bidra betydelig til klimasaken.»

Rapporten viser vei

Før invasjonen dekket Russland mer enn 40 % av EUs totale gassforbruk, 27 % av all oljeimport og 46 % av all kullimport. Europas bygningsmasse står videre for 40 % av Europas energiforbruk og 36 % av klimagassutslippene.

Knauf Insulations Group Public & Regulatory Affairs Director, Quentin Galland, sier: «Knauf Insulation har alltid arbeidet for at energieffektivitet og bygningsrehabilitering skal ligge til grunn for den politiske agendaen, men nå er behovet for handling større enn noensinne, og denne rapporten viser en tydelig vei framover – vi må sørge for en høyere rehabiliteringstakt for å isolere alle boliger innen 2050.»

«Knauf Insulation støtter fullt ut rapportens konklusjoner om å rehabilitere alle bygninger samt å gjøre revideringen av direktivet om bygningers energiytelse (EPBD) og minstekravene for energiytelse (MEPS) mer effektive når det gjelder å fremme til den ’dype rehabiliteringen’ som gir betydelige og målbare energibesparelser i bygg.»

BPIE Executive Director, Oliver Rapf, sier: «Bygninger må ses på som kritisk infrastruktur som bidrar til EUs energisikkerhet og klimanøytralitet. Dyp rehabilitering må være en av EUs topprioriteringer i møte med energikrisen.»

«I månedene som kommer, bør de endelige EPBD-forhandlingene fastsette dyp rehabilitering som standarden og resultere i rehabiliteringskrav som underbygger standarden, er rettferdige og understøttet av gunstige økonomiske ordninger til alle som trenger det.»

 

Offentlig finansiering må støtte dyp rehabilitering

Europas boligmasse er kjent for høy energisløsing, og Europakommisjonen anslår at 75 % av EUs bygningsmasse er energi-ineffektiv, og at under 1 % av bygningene rehabiliteres årlig.

Ifølge rapporten vil en total rehabilitering av boliger medføre at en tredjedel av EUs medlemsstater reduserer sitt endelige energiforbruk til romoppvarming med minst 50 %, mens over halvparten av medlemsstatene vil oppnå besparelser på minst 45 %.

Rapporten konkluderer med at revideringen av EPBD må sikre at prosjekter med dyp rehabilitering prioriteres, og at MEPS må fokuseres på å forbedre de europeiske bygningene som har dårligst energiytelse. Offentlig finansiering, inkludert krisehjelp, gjenopprettingsfond og støtteordninger, bør alle utformes slik at de støtter dyp rehabilitering av bygninger og gir en total utfasing av fossile brensler.
 

Hvordan ble BPIE-undersøkelsen gjennomført?

Rapporten analyserer funnene fra to rehabiliteringsscenarioer som BPIE modellerte for årene fram til 2050.

I det ene scenarioet så man på effekten av å totalrehabilitere alle boliger i EU innen 2050. I det andre så man på en situasjon hvor 2 % av bygningene – prosentandelen foreslått av Kommisjonen – rehabiliteres hvert år fram til 2050.

Modelleringen viste at 30 % av bygningene ikke vil være rehabilitert i 2050 med en rehabiliteringstakt på 2 %, og at 235 TWt i potensielle energibesparelser vil gå tapt. Det tilsvarer Australias totale strømforbruk.

Modellen med total rehabilitering – som stipulerte at rehabiliteringstakten minst måtte dobles til 2 % innen 2030 for deretter å økes til 3 % innen 2035 og 4 % innen 2040 for at alle boliger skulle være rehabilitert innen 2050 – ga derimot et energibesparelsespotensial på 777 TWt eller en reduksjon i energibehovet for romoppvarming i boliger med 44 % (sammenlignet med 2020).

Company news
Hotelbyggning Koli Nationalpark Finland

Energieffektiv hotellbygging i vakre Koli nasjonalpark i Finland

Knauf Insulation Finland har innledet et samarbeid med Lämmin Koti OY i et spennende prosjekt på et hotellbygg i Koli nasjonalpark i Finland. Formålet med samarbeidet er å tilby blåseisolering av høy kvalitet og bidra til økt energieffektivitet i byggeprosessen.

Tero Mäkinen, selger for Knauf Insulation Finland, møtte eieren av Lämmin Koti, Markku Väänänen, på hotelltomten i Koli, der Lämmin Koti-teamet jobbet med isolering av loftet. Lämmin Koti feirer 10-årsjubileet sitt i år og har fra starten av vært spesialisert innen renoverings- og byggeløsninger som forbedrer energieffektiviteten i hjemmemiljøer.
 

Fokuset på blåseull har gitt resultater.

Markku Väänänen uttrykker begeistringen sin for samarbeidet og kommenterer: ”I løpet av de siste årene har vi hatt et sterkt fokus på å installere blåseisolering, og Knauf Insulation har vært en pålitelig samarbeidspartner helt fra starten av. Vi har etablert posisjonen vår i Joensuu og Norra Karelen og er anerkjente for ekspertisen vår innen blåseisolering. ”

Lämmin Koti gjennomfører prosjekter av ulike størrelser, og den økte etterspørselen etter ekstra isolering på grunn av stigende energikostnader har fått både boligforeninger og privatpersoner til å bestille tjenestene deres. I tillegg til disse prosjektene er selskapet nå involvert i det store hotellprosjektet i Koli, der isoleringen av loftet er en viktig del av arbeidet. Selv om byggeaktiviteten har avtatt den senere tiden, har behovet for ekstra isolering fortsatt å øke.

Lämmin Koti har også planer om å utføre flere prosjekter med tilleggsisolering for fasader, der Knaufs Supafil blåseull kan brukes til å forbedre energieffektiviteten ved renovering av eldre bygninger. Selskapet ser et betydelig potensial for denne typen prosjekter i fremtiden og har allerede utført veggisolering i både nye og eldre hus.

Markku Väänänen peker på fordelene med Knaufs Supafil Frame-produkt og forteller at når man blåser inn Knaufs isolasjon i et mørkt og trangt loft, forstår man fordelene ved å blåse med hvit ull. ”Hvit ull er mye mer synlig for installatøren, noe som garanterer bedre arbeidskvalitet”, forteller Markku.
 

Miljøvennlighet handler om mer enn bare å bruke gjenvunne materialer som råvarer.

”Blåseull med lett vekt og stor lastkapasitet er til fordel både for oss og kunden", fortsetter Markku Väänänen. ”Stigende drivstoff- og energikostnader påvirker også oss. Produktet er fremstilt av gjenvunnet glass og har en svært gunstig transportvekt i forhold til de blåste kubikkmeterne. Når vi kan få plass til flere hundre kubikkmeter ull i kjøretøyet vårt, trenger vi ikke å ta unødvendige turer tilbake til lageret. Det passer ekstra godt her i Norra Karelen, der vi har store avstander å dekke.”

”Alt dette er relatert til Knauf Insulations bredere miljøtenking, der fokus ikke bare ligger på råmaterialet, men også på energien som inngår i produksjon og transport. Isolering var tidligere litt som å ha på dunjakke når det var kaldt. Det handlet først og fremst om å holde huset varmt. Vi har lenge gått i bresjen for et bredere syn på miljøvennlighet. Råmaterialet er ikke lenger nok i seg selv, selv om gjenvunnet glass er et utmerket utgangspunkt som råvare for isolering. Det er mange andre faktorer knyttet til produksjon og transport, og disse jobber vi kontinuerlig med å gjøre mer miljøvennlige”, avslutter Markku Väänänen.

12.07.2023