Nyhetsbrev - December 2016

By itradmin
desember 23, 2016

Velkommen til Information from Knauf Insulation. Vi ønsker med vårt nyhetsbrev  å holde deg oppdatert med nyheter fra vår virksomhet og fra isolasjonsbransjen generelt.

For energirådgiverne duger kun det beste

Energiradgivare Knauf

Jyderup Tømrer- og Murerforretning Aps er også sertifiserte energirådgivere. Da duger kun det beste i valget av isolering.
– Fordelene med Knauf Insulation er mange, og vi velger Supafil Frame og Supafil Loft til alle våre isoleringsjobber, både
nybygg og renovering. Et eldre hus som energirenoveres kan lett gå fra G- til C-standard når vi er ferdige, og for huseieren betyr
det mange deilige kroner spart på oppvarmingen av huset.

Jyderup Tømrer- og Murerforretning Aps arbeider hovedsakelig lokalt på vestre Sjælland i Danmark og har et titall ansatte. Man
vokser hele tiden takket være det lokale kontaktnettet og fornøyde kunder.

Det var en annen situasjon da krisen slo inn over Danmark i 2007. Da forsvant det mange jobber, noe vi jobber hardt for å hente
inn igjen i dag.

– Ingen jobb er for liten, og alle kunder er nøyaktig like viktige, sier Andreas Poulsen, som er ansvarlig for administrasjon og markedsføring
i selskapet.Selskapet utfører det meste innen bygg og renovering, alt fra nybygg og tilbygg til renovering, takarbeid, dører og vinduer.
Dessuten er de sertifiserte energirådgivere.

STORE BESPARELSER

– Vi veileder kundene slik at de får de beste produktene på riktig sted, sier Andreas Poulsen og fortsetter.
– En huseier kan spare svært mange penger på å la oss gå gjennom hele huset og se hvor det kreves tiltak og hva som må gjøres.Et viktig verktøy er termografering
for å se nøyaktig hvor huset lekker varme og må tilleggsisoleres.
– Vi vet av erfaring hvilke deler av huset som er mest utsatt, men det er ofte psykologisk viktig for kunden å se med egne øyne hvor
varmen forsvinner. Det gir også ekstra sikkerhet for oss. Valget av isolering er også gjort med omhu.
– Vi jobber med produktene vi mener er best, og vi er sertifiserte til å sprøyte inn Supafil Frame og Loft. Det er mange fordeler med
Knauf Insulation, og vi velger den til alle isoleringsjobbene fordi den er bedre og rimeligere enn andre produkter vi har prøvd.

GRUNDIG OPPLÆRING

Kvalitet gjennomsyrer også utførelsen. Medarbeiderne har gått kurs og er sertifisert av Knauf Insulation.
Man har dessuten regelmessig kontakt med Knauf Insulation for å få tips og ideer, slik at man kan ligge i forkant og dermed gi kundene
den beste servicen. Alle medarbeidere jobber selvsagt med riktig beskyttelsesutstyr.
– Supafil er svært lett å jobbe med, både i vegger og tak. Vi sparer utrolig mye tid med Knauf Insulations produkter. Tid som kommer
både oss og kunden til gode.
Vi bruker deres produkter til både nybygg og energirenovering, sier Andreas Poulsen. Og resultatet ved energirenovering
er slående.
– Et eldre hus som energirenoveres, kan lett gå fra G til C-standardnår vi er ferdige. For eieren betyr det mange deilige kroner
spart på oppvarming. Dessuten har vi i Danmark et svært bra og gunstig skattefradragssystem for personer som energirenoverer husene
sine, sier Andreas Poulsen.

-----

Gjør riktig selv om det er prekært

Peter Isacsson Knauf

«For å holde tritt med befolkningsøkningen trengs det et nytt millionprogram, som boligene
som ble bygd i perioden 1965–1975.Der er vi ikke ennå, det viser mye statistikk.

I 2015 begynte man å bygge ca. 45 000 nye boliger. Samme år ble det ferdigstilt ca. 35 000 boliger, småhus og flerboliger. Alt i henhold til SCB.

Samtidig har Boverket slått fast at det må bygges over 700 000 boliger i perioden 2015–2025. Og det er boligmangel i 250
av landets 290 kommuner.

Dette er et problem som må løses raskt, men jeg er ikke den som sitter på svarene. Jeg håper derimot at beslutningstakere i alle posisjoner
– selv om det er prekært – tar beslutninger som er bærekraftige også i fremtiden.

Og når det gjelder energiløsningene, har jeg en bestemt mening: sats på lavlambdaisolering!
Også her finnes det statistikk og beregninger å støtte seg på.

Johnny Kronvall, bygningsfysiker og professor emeritus i byggeteknikk, har regnet på den store byggeutfordringen. Han har kommet
frem til at om man bygger 700 000 boliger og velger isolering med lambda 33 i stedet for lambda 37, så sparer man årlig energi
som tilsvarer oppvarmingen av ca. 10 000 gjennomsnittlige småhus eller like mye energi som fjernvarmen utgjør i en middels stor
svensk kommune, for eksempel Täby. Det er selvsagt en beregning med en viss feilmargin, men det viktige er likevel størrelsen på
besparelsen – både i penger og for miljøet.

-----

ECOSE®-teknologien gir mange miljøpoeng

Stadig flere eiendomseiere velger å miljøsertifisere sine eiendommer ved ombygging og nybygging.Knauf Insulation er et naturlig valg – både økonomisk og miljømessig – for dem som tenker langsiktig.
– Lavlambda-isolering er selvsagt en viktig parameter, men i tillegg gir ECOSE®-teknologien mange fordeler ved miljøsertifisering, sier Kenneth Ingemarsson, teknisk sjef hos Knauf Insulation Nordic.

I november ble LEEDv4 lansert, som er en ny oppdatert versjon av det mest kjente miljøsertifiseringssystemet (se faktarute). I LEEDv4 får bygningen poeng ut fra en bred
vurdering av miljøhensyn. Dette omfatter alt fra produksjonen av byggematerialet og transport til energibruk samt eventuell fremtidig destruksjon ved levetidens slutt.
Det er en komplisert prosess, men en prosess som betaler seg i så vel bygningens funksjon og driftskostnader som den langsiktige verdien. Og Kenneth Ingemarsson,
teknisk sjef hos Knauf Insulation, er gjerne behjelpelig i spørsmål som angår valg av isolering i forbindelse med miljøsertifisering.

LIVSSYKLUSPERSPEKTIV

– All miljøsertifisering bygger i grunnen på EPD, Environmental Product Declaration, som er en miljødeklarasjon av et produkt. EPD-en gir sammenlignbar
informasjon om produkters miljøpåvirkning i et livssyklusperspektiv, sier Kenneth Ingemarsson og fortsetter.
– All isolering fra Knauf Insulation har en EPD og kan altså brukes i en miljøsertifisering.
EPD gjør sammenligningen transparent og enkel, noe Kenneth Ingermarsson sier taler til Knauf Insulations fordel. At isoleringen hovedsakelig lages av gjenvunnet
glass, gir for eksempel viktige poeng i LEED. De gode isoleringsegenskapene kombineres dessuten med noe unikt:
det patenterte bindemiddelet ECOSE®,
uten tilsatt formaldehyd.
ECOSE®-teknologien gir mange miljøpoeng
MINDRE UTSLIPP

– Våre ECOSE®-produkter har bedre ytelse over en livssyklus enn bransjestandarden.Teknologien gir også god akustisk ytelse og termisk komfort.
– Nye LEEDv4 understreker dessuten viktigheten av å redusere utslippene av flyktige organiske forbindelser i luften.
Der kan ECOSE® bidra med høyeste poengscore fordi de ikke inneholder tilsatt formaldehyd, sier Kenneth Ingemarsson og peker på at ECOSE®-
teknikken er sertifisert med høyeste standard av Eurofins, Indoor AirComfort Gold, og har fått A+-merking i Frankrike.

-----

Delvis oppnådde miljømål – men arbeidet fortsetter

Nylig presenterte Knauf Insulation sin bærekraftsrapport for 2015. Og den viser en svært positiv utvikling.
Utgangspunktet er de ambisiøse miljømålene som selskapet satte i 2010. Målet var blant annet at de innen 2020 skulle redusere energiforbruket og utslippene av karbondioksid med
20 prosent, redusere mengden avfall til deponi til null og redusere utslipp i vann med 50 prosent.

I fjor – halvveis til sluttåret 2020 – hadde Knauf Insulation allerede nådd målet for utslipp i vann! De fortsetter selvsagt
arbeidet med å redusere utslippene ytterligere. Samtidig noterer man seg at energibruken og CO2-utslippene har gått ned
med ca. 17 prosent og at mengden avfall til deponi er redusert med nesten 60 prosent sammenlignet med 2010.

Vil du vite mer om Knauf Insulations miljøarbeid? Gå inn på
www.knaufinsulation.com, og søk på ”Sustainability Report”.

-----

Pålitelig partner

Pummerki Knauf

Isolering fra Knauf Insulation blir stadig mer kjent i Egentliga Finland. Puumerkki opplever Knauf som en engasjert og aktiv samarbeidspartner.
Puumerkki har i årenes løp fått et sterkt fotfeste innen trebygg i Egentliga Finland. Selskapet retter seg inn mot byggeselskaper, forhandlere,
husindustrien og den trebrukende industrien i Finland og Baltikum.

I takt med at verden endres, må imidlertid også selskapet endre seg. Et selskap som har spesialisert seg på trebasert byggtilbehør, må
også kunne tilby et stadig mer variert produktsortiment.
– I fremtiden vil man kunne kjøpe flere produkter fra ett og samme sted. Det meste av salget består fortsatt av trevarer og plater, men
vi har som mål å vokse i byggebransjen med visse andre produkter. Isolering er en slik produktgruppe, sier forhandler Jari Salomaja,
som i Puumerkki har ansvaret for varesalget til byggeselskaper i Egentliga Finland.

MANGE KVADRATMETER I EN PAKNING

Puumerkki har i noen år solgt og lagerført Knauf Insulations isoleringsprodukter i Egentliga Finland-regionen. Produktene selges spesielt til
byggeselskaper, og ifølge Jari Salomaja er det en stor fordel at Knaufs isolering er effektivt pakket og at det går mange kvadratmeter i en
pakning.

– Effektiv pakking gir mer effektiv lagring og reduserer transportkostnadene. Fordi vi kan ha tilstrekkelig med produkter på lager, trenger ikke
kunden selv lagre produktene. Vi kan raskt levere store mengder til byggeplassene, sier han.
Også isoleringens kvalitet får skryt av Salomaja. Knauf Insulations ull er lett å håndtere, har god isoleringsevne og tåler fukt bra. Også
brannklasse A1 taler for å velge Knaufs isolering til ulike bygningstyper.

ØKT BEVISSTHET GJENNOM SAMARBEID

Jari Salomaja mener at Knauf Insulation er en svært viktig samarbeidspartner for Puumerkki. Ifølge ham er Knauf svært godt
kjent i Egentliga Finland fra før, og da først og fremst for gipsplatene. Nå har man i byggebransjen også begynt å forbinde selskapet med isolering.
Dette er imidlertid ikke noe som har skjedd av seg selv. Puumerkki har aktivt kjørt salgs- og markedsføringskampanjersammen med
Knauf Insulation.
– I Björneborg vil vi for eksempel snart ha en presentasjonav Knauf Insulation, og vi vil kjøre en tilsvarende også i Åbo.
Ifølge Salomaja har Knauf Insulations sterke engasjement i samarbeidet med Puumerkki gjort at det har vært lett for Puumerkki
å engasjere seg i Knauf Insulation.
Nytten er gjensidig.
– Fordi vi har god kontakt med selskapene i regionen og fordi vi kjenner kundene godt, tror jeg at vi er en viktig distributør for Knauf
Insulation. Når vi er i kontakt med kundene, kan vi også tilby isoleringsprodukter, sier Salomaja

-----

Skoglunds velger EcoBatt35: Økonomien og tømrerne styrer

Ieksand Knauf

Prosjektene avløser hverandre for byggeselskapet Skoglunds i Leksand: nye leiligheter og nytt bankkontor i Leksand
og bygging av et fornøyelsespalass i Falun. Alle har en fellesnevner: EcoBatt35 fra Knauf Insulation.
– Vi ser på faktorer som driftsøkonomi, brannsikkerhet og lydisolering. Dessuten vil 95 prosent av tømrerne ha EcoBatt
fordi den klør mindre og er lett å jobbe med, sier Sivert Andersson, arbeidsleder hos Skoglunds.
EcoBatt er ingen ny erfaring for Skoglunds. Isoleringen er også brukt tidligere, blant annet under oppføringen av Mora Resecentrum og
ombyggingen av Leksands Sparbank i Rättvik samt Brl. Rosens lada i Leksand.
– Den var bra den gangen, og med den nye og lavere lambdaverdien, er valget blitt enda enklere, sier Sivert Andersson, som kjøper
all isoleringen fra AB Karl Hedin i Leksand.
Etter ombyggingen av sparebankfilialen i Rättvik har de nå startet ombyggingen av Leksands Sparbanks hovedkontor på den passende
adressen Sparbanksgatan 1 i Leksand. Den treetasjes bygningen skal i tre etapper tilpasses til dagens virkelighet, som innebærer mindre
kontanthåndtering og mer plass til møter.
– Et lavt lydnivå er selvsagt viktig i denne sammenhengen, så vi har 70 cm EcoBatt i innerveggene, sier Sivert Andersson.

VED ELVEBREDDEN

Samtidig bygger Skoglunds nye leiligheter på den andre siden av Österdalelven. Sommeren 2014 sto 16 leiligheter innflyttingsklare i Brl.
Rosen rett ved elvebredden. Suksessen følges nå opp med ytterligere åtte leiligheter i Brl. Liljan like ved. I november ble bunnplaten
støpt, og det forventes å være innflyttingsklart til sommeren.
– Driftsøkonomien blir bare viktigere og viktigere når man bygger nytt. I ytterveggene blir det 170 mm EcoBatt35, sier Sivert Andersson.
Også i Falun har Skoglunds et interessant prosjekt som deleier i Falun Bowling & Krog.
På Myntgatan i Falun bygges det et 2500 kvadratmeter stort fornøyelsespalass med blant annet ti bowlingbaner, nattklubb med plass til
900 personer, restaurant, bar og lounge som skal stå ferdig høsten 2017.
– Her blir lydisoleringen, sammen med driftsøkonomien, et viktig aspekt. Jeg kan ikke tenke meg at det blir noe annet enn EcoBatt,
sier Sivert Andersson.

-----

Company news
SUSTAINABILITY JOURNEY 2023 HIGHLIGHTS’ RAPPORT

BLI MED PÅ VÅR ‘SUSTAINABILITY JOURNEY: 2023 HIGHLIGHTS’ RAPPORT

Vi er stolte av å presentere vår internasjonale ‘Sustainability Journey: 2023 Highlights’. I denne rapporten presenteres Knauf Insulations fremskritt innenfor bærekraftstrategien med fokus på sikkerhet, medarbeiderengasjement, reduksjon av karbondioksid og den sirkulære økonomien. Den belyser også hvordan våre forsknings-, ressurs- og renoveringsinitiativer for 2023 setter energieffektivitet i sentrum for bedre bygninger.

30.11.2023
Knauf_Insulationa_Digital_Stand_Bygg_Reis_Deg_2023

Velkommen til vår stand på Bygg Reis Deg!

Hjertelig velkommen til Bygg Reis Deg!

Neste uke går årets Bygg Reis Deg av stabelen. Hjertelig velkommen til vår stand, Hall C, C03-32! Der vil Erland Brørby, Leif Sundal, Cato Remstad og Kenneth Ingemarsson gi deg informasjon om våre isolasjonsprodukter og hvordan vi kan hjelpe deg.

Tid: 18-21 oktober
Stand: Hall C, C03-32
Plats: Bygg Reis Deg, Nova Spectrum, Lillestrøm, Oslo
 

Seminar om "Framtidens Isolering"!

Bli med oss på Fokus på Bygg Reis deg for et spennende 30-minutters seminar om "Framtidens Isolering". Vi vil diskutere økte krav til miljøvennlighet, Ecose-teknologien, EPDer, effektiviteten av løsullisolasjon og fordeler for Timber Frame Manufactures. Dette er en mulighet du ikke vil gå glipp av.

Tid: Onsdag 18/10 kl 12.00 – 12.25.
Plats: 
Utstillerscenen i hall D.


Vi ses på Bygg Reis Deg!

15.10.2023